Những quy định bắt buộc phải được tuân theo

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sau đây mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng, dịch vụ của chúng tôi. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, trong đó "Chi nhánh" có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản:
Điều khoản sử dụng này áp dụng cho khách hàng khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của chúng tôi Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm. Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại website chính thức. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.​

2. Quyền Lợi và Trách Nhiệm:
Người sử dụng có quyền hưởng mọi quyền lợi được cung cấp theo dịch vụ, nhưng đồng thời phải chấp nhận trách nhiệm đầy đủ khi sử dụng. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hành động từ tài khoản của mình.

3. Bảo Mật Thông Tin:
Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào website để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn của Bạn. Chúng tôi khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các thông tin của Bạn và Cửa hàng của Bạn. Tuy nhiên, bạn cũng phải duy trì an toàn thông tin tài khoản cá nhân và chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật thông tin.

4. Quyền Hạn Sử Dụng:
Bạn không được sử dụng Dịch vụ khi vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ Nền tảng được Hỗ trợ nào mà bạn có thể sử dụng liên quan đến Dịch vụ. Nếu chúng tôi được thông báo về việc bạn vi phạm các điều khoản của Nền tảng được hỗ trợ, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

5. Xử lý sự cố:
Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho Chúng tôi khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với Chúng tôi để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, Chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn hoặc các trường hợp bất khả kháng vì lý do khách quan.

6. Giải Quyết Tranh Chấp:
Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết. Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

7. Điều khoản chung:
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được tích hợp trong các Điều khoản Dịch vụ này hoặc được chúng tôi đăng tải liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, trao đổi và đề xuất trước đây hoặc cùng thời điểm, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi.